Privacy verklaring

BISIT engineering B.V. handelend onder de naam Floritrack (hierna ‘Floritrack’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’). Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 maart 2021.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer: • contactgegevens zoals voor- en achternaam, postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres; • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt; • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens; • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

2. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

In alle gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u ons een opdracht geeft, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Dienstverlening Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van de betreffende opdracht (bijvoorbeeld ontwikkelen en bouw van web applicatie of website). Marketing- en business development doeleinden Om onze klantenkring te onderhouden en uit te breiden kunnen wij u benaderen met voor u relevante informatie, publicaties of uitnodigingen. Dat doen wij ook om de relatie met onze partners, leveranciers en overige relaties te onderhouden. Gebruik en verbetering van onze website Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen en analyseren we het surfgedrag van de bezoekers op onze website. Sollicitaties Om uw sollicitatie of uw inschrijving voor een van onze recruitmentactiviteiten te kunnen behandelen, vragen wij om uw persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt via e- mail, en in (telefoon)gesprekken, bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Als wij in de toekomst opnieuw contact met u willen opnemen voor een vacature, dan vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens langer op te mogen slaan. Dat zal dan maximaal één jaar zijn.

4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG: • Voor de uitvoering van een overeenkomst; • Met uw toestemming;

5. Met wie delen wij persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens niet met derde partijen behalve wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wanneer wij andere organisaties hebben gevraagd om voor ons (een deel van) de verwerking uit te voeren dan hebben wij daarmee een verwerkersovereenkomst afgesloten. We zorgen ervoor dat zij net zo zorgvuldig met de gegevens omgaan als wij. Wij blijven verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht dan houden wij die termijn aan.

7. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen we het surfgedrag van onze websitebezoekers. Dat doen wij met Google Analytics, maar dan wel op een privacy vriendelijke manier: wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, uw IP-adres wordt geanonimiseerd en wij delen de gegevens niet met Google. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via privacy@floritrack.nl.

8. Welke rechten heeft u?

U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

9. Contact met ons opnemen

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via: privacy@floritrack.nl. Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u actief informeren.